close
search

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Medistore.com.pl jest prowadzony przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Tel. 48 22 592 70 00, Fax 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627 o kapitale zakładowym 36.000.000,- złotych opłaconym w całości.

SŁOWNICZEK

 • Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Beneficjenta uprawnień do korzystania z Usług nabytych w Sklepie Internetowym.

 • Beneficjent -Klient lub osoba uprawniona do korzystania z Usług medycznych zakupionych w Sklepie Internetowym przez Klienta.

 • Centrum Medicover – placówka medyczna należąca do Medicover jako podmiotu leczniczego i/lub placówka medyczna będąca w sieci franczyzowej Medicover,

 • Data uzyskania uprawnień – dzień, w którym Usługi medyczne zakupione w Sklepie Internetowym zostają aktywowane przez Medicover o czym Klient jest informowany w Potwierdzeniu zamówienia

 • Karta produktu – opis Usługi lub Pakietu Usług medycznych znajdujący się w Sklepie Internetowym.

 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek.

 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług medycznych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość Usług medycznych, dane do faktury, formy płatności.

 • MediClub – usługa dostępna dla Klientów, umożliwiająca korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, wymagająca zaakceptowania zasad świadczenia usługi MediClub, szczegółowo opisana w pkt od 29 do 38 niniejszego Regulaminu.

 • Medicover - Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Tel. 48 22 592 70 00, Fax 48 22 597 70 79, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627.

 • Pakiet Usług medycznych – zbiór Usług medycznych lub innych świadczeń dostępnych dla Beneficjenta, stanowiących pewną całość i możliwych do wykorzystania w określonym przedziale czasowym, w określonych Placówkach Medycznych i za określoną cenę, w Sklepie Internetowym.

 • Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj. osoba, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym lekarz, pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, gdzie Klient lub Beneficjent może uzyskać Usługę medyczną.

 • Przelewy 24 - system płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy , dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów, tj. posiadających Konto Medistore i pozwalający na szybkie płatności za Usługi medyczne nabywane w Sklepie Internetowym. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Medicover pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana

 • Sklep Internetowy – prowadzony przez Medicover sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową medistore.com.pl.

 • Usługa – Usługa medyczna lub Pakiet Usług Medycznych dostępnych dla Klientów w Sklepie Internetowym.

 • Usługa medyczna – badanie lekarskie, medyczne lub diagnostyczne, procedura ambulatoryjna, rehabilitacyjna lub hospitalizacyjna, mająca na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia Klienta lub Beneficjenta, w tym także działania profilaktyczne zakupione w Sklepie Internetowym.

 • White Label - usługa dostępna dla Klientów, umożliwiająca zakup Usług medycznych z miejscem świadczenia w Placówkach Medycznych Partnera Medistore lub usług realizowanych przez Partnera Medistore, szczegółowo opisana w punktach 39 do 44 niniejszego Regulaminu.

 • Zamówienie ; oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi w Sklepie Internetowym wyrażone poprzez umieszczenie Usługi w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „płatność”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa:

   • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,

   • warunki składania Zamówień na Usługi oferowane przez Medicover i dostępne w Sklepie Internetowym,

   • uiszczania przez Klienta ceny nabycia Usług nabywanych w Sklepie internetowym,

   • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług,

   • zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

   • zasady świadczenia usługi MediClub.

   • zasady świadczenia usługi White Label.

  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.

  3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

  4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

  5. Aby złożyć zamówienie na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest jednak wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w pkt 13 (a) niniejszego Regulaminu.

  6. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie Internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin , przelewem bankowym oraz za pośrednictwem kart płatniczych, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.

  INFORMACJE O USŁUGACH

   1. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

   2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

   3. Medicover zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.

   4. Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym mogą być realizowane w Centrach Medicover lub w innych Placówkach Medycznych, co jednoznacznie jest określone w procesie składania Zamówienia.

   WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

    1. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.

    2. Medicover nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.

    3. W celu złożenia Zamówienia należy:

     • wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:

     • wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres mailowy,

     • zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki świadczenia Usługi oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola

     • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi przez Beneficjenta (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),

     • wybrać formę płatności,

     • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

    4. Zamówienia i Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.

    5. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych każdorazowo na karcie produktu oraz dokonał pełnej wpłaty.

    6. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 13 (a) powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.

    7. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Medicover, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.

    8. Medicover zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).

    9. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Medicover nie wpłynie opłata za Usługę.

    10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej umowy lub potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.

    11. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

     • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,

     • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,

     • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,

     • uznania przez Medicover, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

    PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

     1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług.

     2. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy 24, przelewem bankowym lub kartą płatniczą, zgodnie z wybraną formą płatności w Sklepie Internetowym.

     3. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Sklepie Internetowym.

     4. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w formularzu Zamówienia oraz po dokonaniu płatności za Usługę. W niektórych przypadkach formularz Zamówienia automatycznie proponuje datę Aktywacji uprawnień, która jest obowiązująca.

     5. Aktywacja uprawnień dokonywana jest:

      • w przypadku Usług weryfikowanych automatycznie w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności w przypadku Usług weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności

     6. Dostarczenie Usługi jest opisane każdorazowo na Karcie produktu w Sklepie Internetowym.

     7. Gwarancja oraz zakres Usługi jest każdorazowo dostępne na Karcie produktu.

     USŁUGA MEDICLUB

      1. Usługa MediClub umożliwia Klientowi nieodpłatne skorzystanie z następujących funkcjonalności oraz korzyści:

       • składania Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenia listy zakupów, przeglądania historii zamówień,

       • korzystania ze zniżek na wybrane Usługi obowiązujących w dniu Składania Zamówienia. Informacja o zniżkach dla Klientów jest każdorazowo umieszczana na stronie internetowej www.medistore.com.pl oraz jest przedstawiana Klientowi przed akceptacją przez niego zamówienia.

      2. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi MediClub po założeniu konta MediClub oraz po wyrażeniu wymaganych zgód. Korzystanie z Usługi MediClub jest nieodpłatne.

      3. W celu założenia konta MediClub należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło (zgodnie z instrukcją), a także zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgody:

       • Deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

       • Deklaracja zgody na przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu;

       • Deklaracja zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

      4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego oraz wyrażeniu zgód przez Klienta, Medicover, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

      5. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Medicover umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta MediClub, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

      6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych w dowolnym momencie za pomocą ustawień konta MediClub.

      7. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta MediClub i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Dane podane podczas tworzenia konta są przetwarzane przez czas określony w klauzuli informacyjnej ( kliknij tutaj ).

      8. W celu usunięcia Konta MediClub należy skontaktować się telefonicznie 500 900 550 bądź e-mailowo e-dok@medicover.pl Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia i oznacza zakończenie świadczenia przez Medicover usługi MediClub na rzecz klienta.

      9. Medicover jest także uprawniony do zablokowania Konta MediClub z ważnych powodów, którymi są: naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.; O zamiarze zablokowania Konta MediClub Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

      10. W kwestiach nieuregulowanych w punktach 29-37 do usługi MediClub zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

      USŁUGA WHITE LABEL

       1. Usługa White Label umożliwia Klientowi zakup Usług medycznych z miejscem świadczenia w Placówkach Medycznych Partnera Medistore lub usług realizowanych przez Partnera Medistore.

       2. Lista Partnerów Medistore dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.medistore.com.pl/lista-partnerow

       3. Usługa White Label dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego i nie wymaga rejestracji.

       4. Skorzystanie z usługi White Label możliwe jest na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Partnerowi Medistore, na którą wchodzi się poprzez widgety znajdujące się na stronie Partnera. Każdy widget odsyła do konkretnego produktu lub do koszyka.

       5. Aby dokonać zakupu w ramach usługi White Label wymagane jest wypełnienie formularza zakupu i podanie następujących danych: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) PESEL, (iv) numer telefonu, (v) adres zamieszkania, (vi) adres korespondencyjny, (vii) adres mailowy. Następnie należy zaakceptować niniejszy Regulamin, ogólne warunki świadczenia danej usługi oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola, należy teżwybrać formę płatności i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

       6. W kwestiach nieuregulowanych w punktach 39-43 do usługi White Label zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

       REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

        1. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: e-dok@medicover.pl lub listownie na adres: Medicover Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Formularz odstąpienia znajduje się również w Sklepie Internetowym.

        2. Medicover Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta lub Gościa dodatkowym kosztem.

        3. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

        DANE OSOBOWE

         1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta MediClub), przetwarzane są przez Medicover sp. z o.o. z adresem siedziby: al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (administrator danych).

         2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług. Medicover przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Usług nabytych w Sklepie Internetowym.

         3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, w szczególności w ramach usługi MediClub, Medicover przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych.

         4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.W przypadku Klienta nie korzystającego z usługi MediClub dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora lub poprzez zgłoszenie w recepcji dowolnego Centrum Medicover, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.medicover.pl. W przypadku Klienta korzystającego z usługi MediClub dane osobowe mogą być dodatkowo poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto”) lub poprzez zgłoszenie w recepcji dowolnego Centrum Medicover, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.medicover.pl. www.medicover.pl .

         5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

         6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce klauzula informacyjna.

         REKLAMACJE

          1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:

           • pocztą elektroniczną na adres: e-dok@medicover.pl,

           • telefonicznie 500 900 550 dostępnym w dni powszednie w godz. 8-16.

          2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Medicover Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta – Reklamacje Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: e-dok@medicover.pl.

          3. W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi w Placówce Medycznej innej niż Centrum Medicover, Klient na wezwanie Medicover dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Medicover wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

          4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

          5. Opłata za połączenia telefoniczne z Medicover jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

           1. Usługi nabywane w Sklepie Internetowym nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane, zamieniane z innymi Usługami świadczonymi w Centrach Medicover i/lub w innych Placówkach Medycznych. W Szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

           2. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.medistore.com.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Medicover informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF ).

           3. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w punkcie 12 niniejszego regulaminu przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 53 powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

           4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.02.2019r.